Không phải là bạn cần nghe điều này từ tôi, nhưng nếu có một điều gì đó mà các thần tượng Kpop biết cách